ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Anima Vinctum vzw

Definities

 1. Anima Vinctum vzw: Anima Vinctum vzw, gevestigd te Dodoensstraat 21 bus 201, BE-2140 Antwerpen onder ondernemingsnummer nr. 0696.806.527.
 2. Klant: degene met wie Anima Vinctum vzw een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Anima Vinctum vzw en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Anima Vinctum vzw.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Anima Vinctum vzw hanteert zijn in euro’s, zijn btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Anima Vinctum vzw hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Anima Vinctum vzw te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Anima Vinctum vzw vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Anima Vinctum vzw, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Anima Vinctum vzw een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. Anima Vinctum vzw is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Anima Vinctum vzw de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. Anima Vinctum vzw heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Anima Vinctum vzw prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Anima Vinctum vzw op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Anima Vinctum vzw te verrekenen met een vordering op Anima Vinctum vzw.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Anima Vinctum vzw enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Anima Vinctum vzw voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Anima Vinctum vzw heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Anima Vinctum vzw tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Anima Vinctum vzw tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Anima Vinctum vzw.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Anima Vinctum vzw de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Anima Vinctum vzw redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Anima Vinctum vzw tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Anima Vinctum vzw geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Anima Vinctum vzw geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Anima Vinctum vzw daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Anima Vinctum vzw uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Anima Vinctum vzw in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Anima Vinctum vzw gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Anima Vinctum vzw.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Anima Vinctum vzw ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Anima Vinctum vzw een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Anima Vinctum vzw verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Anima Vinctum vzw

 1. Anima Vinctum vzw is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Anima Vinctum vzw aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Anima Vinctum vzw is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Anima Vinctum vzw aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Anima Vinctum vzw toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Anima Vinctum vzw niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Anima Vinctum vzw in verzuim is.
 3. Anima Vinctum vzw heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Anima Vinctum vzw kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Anima Vinctum vzw in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Anima Vinctum vzw kan worden toegerekend in een van de wil van Anima Vinctum vzw onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Anima Vinctum vzw kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Anima Vinctum vzw 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Anima Vinctum vzw er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Anima Vinctum vzw is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Anima Vinctum vzw is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Anima Vinctum vzw zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Anima Vinctum vzw.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Anima Vinctum vzw bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Anima Vinctum vzw is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 11 september 2022.